Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Phyllisofie B.V. geleverde producten en diensten.

PhyHisofie B.V., gevestigd aan de Professor J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT te Amstelveen, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die Phyl/isofie 8. V. verwerkt

Phyllisofie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van

Phyllisofie B.V. en/of omdat u deze zelf aan Phyllisofie B.V. heeft verstrekt. Gegevens die Phyllisofie

B.V. van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en

die door Phyllisofie B.V. in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam

Adresgegevens {bestaande uit straatnaam + huisnummer+ postcode)

Geboortedatum

Geslacht

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres

Bankgegevens

Waarom Phyllisofie 8. V. gegevens nodig heeft

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Phyllisofie B.V., dan wilt Phyllisofie B.V. u goed van dienst

kunnen zijn. Phyllisofie B.V. gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

U te kunnen Whatsappen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te

kunnen voeren.

U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

Als Phyllisofie B.V. hier wettelijk toe verplicht is. zoals gegevens die Phyllisofie B.V. nodig heeft voor

de belastingaangifte. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden,

die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Phyllisofie B.V .. Bijvoorbeeld om u via de

nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Phyllisofie B.V .. Wilt u niet benaderd worden

via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te

klikken. Phyllisofie B.V. kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze

oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Bijzondere persoonsgegevens verwerken?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Phyllisofie B.V. verwerkt geen

bijzondere persoonsgegevens.

Pnvacyverllanng Phyll softe BV

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Phyllisofie B.V. gebonden aan de daarvoor geldende wet

en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Phyllisofie B.V. zich het

rec.ht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de

laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Verstrekking gegevens aan derden

Phyllisofie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met

bedrijven die uw gegevens verwerken In onze opdracht, sluit PhyDlsofle B.V. een

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van

uw gegevens.

Hoe lang Phyllisofie 8. V. gegevens bewaart

Phyllisofie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Phyllisofie B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Phyllisofie B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website

en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld

uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookles door uw internetbrowser zo in te stellen

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen

via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te

corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@phyllisofie.nl.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,

zal Phyllisofie B.V. u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via

info@phyllisofie.nl.

Beveiliging

Phyllisofie B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Phyllisofie B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw

persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige

(andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Phyllisofie B.V. toegang heeft tot

persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover

bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Phyllisofie B.V. gebruik maakt van de

diensten van derden, zal Phyllisofie B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens

afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met

Phyllisofie B.V. op.

 

Privacy verklaring Phylisofie B V

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegeven en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via lnfo@phyllisofie.nl. Dit privacy statement Is opgesteld d.d. 30-01-2020.

Phyllisofie © 2024 by Rea Creations. All rights reserved |  Privacybeleid 

nl_NLNL